Web Totaal Concept - Dassenwissel 28 - 9675PA Winschoten

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN: Jean-Luc Design Websites :

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de wederpartij van Jean-Luc Design Websites.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Jean-Luc Design Websites.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Jean-Luc Design Websites gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door
Jean-Luc Design Websites verrichtte handelingen.
Het opleverdocument als bedoeld in artikel 9.5 van deze voorwaarden maakt onderdeel uit van de tussen partijen geldende overeenkomst.
Door ondertekening van een overeenkomst met Jean-Luc Design Websites, een door Jean-Luc Design Websites gestuurde offerte, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Jean-Luc Design Websites en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Jean-Luc Design Websites en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

De door Jean-Luc Design Websites gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Jean-Luc Design Websites zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Jean-Luc Design Websites niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Jean-Luc Design Websites gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen en te verhogen met administratiekosten. Hosting en Onderhoud wordt vooruit gefactureerd voor de periode van 1 jaar.
Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Jean-Luc Design Websites van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet inzake de omvang van de overeenkomst. Na het gereedkomen van de website en/of software wordt het restant bedrag gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van alle openstaande facturen.
Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht Jean-Luc Design Websites niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Jean-Luc Design Websites.
Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting gaat middels jaarlijkse facturatie.
Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door Jean-Luc Design Websites altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere Tld’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeenkomstige termijn betaalt, is Jean-Luc Design Websites gerechtigd aanmaningskosten in rekening te brengen. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan Flanderijn Gerechtsdeurwaarders, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op Jean-Luc Design Websites wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
Jean-Luc Design Websites mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
Opdrachtgever is gehouden de instructies van Jean-Luc Design Websites omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.
De Opdrachtgever is gehouden een lege webhosting omgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd..
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
Jean-Luc Design Websites zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Jean-Luc Design Websites de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden dit gebeurt doorgaans per mail of telefonisch.
Jean-Luc Design Websites is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen. Bij het niet aangaan van een onderhoudscontract vrijwaard Website Responsive van ener gelei verantwoordelijkheid danwel aansprakelijkheid.
Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door Jean-Luc Design Websites zijn inbegrepen, dan zal Jean-Luc Design Websites hier één keer per kwartaal voor zorgdragen.
Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van kleine wijzigingen aan teksten en afbeeldingen door Jean-Luc Design Websites zijn inbegrepen, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid om één (1) keer per maand alle wijzigingen in één keer aan te leveren conform de aanleveringsspecificaties van Jean-Luc Design Websites. Uitgedrukt in tijd mogen de kleine wijzigingen samen Jean-Luc Design Websites maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
Jean-Luc Design Websites is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter, zij zal dit alsnog dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Backups worden steeds zeven dagen bewaard. Daarna worden ze overschreven. Voor het terug laten zetten van een backup rekent Jean-Luc Design Websites aan opdrachtgever kosten door.
Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Jean-Luc Design Websites steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jean-Luc Design Websites het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jean-Luc Design Websites zijn verstrekt, heeft Jean-Luc Design Websites het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft Jean-Luc Design Websites het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Jean-Luc Design Websites hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
Indien door Jean-Luc Design Websites of door Jean-Luc Design Websites ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 7. Meerwerk

Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Jean-Luc Design Websites Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
Na het aangaan van een overeenkomst met Jean-Luc Design Websites, het elektronisch indienen van een opdracht zoals via het orderformulier, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben looptijd van 1 (een) of 2 (twee) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
Jean-Luc Design Websites kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Jean-Luc Design Websites gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
Jean-Luc Design Websites heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Jean-Luc Design Websites niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Jean-Luc Design Websites zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Jean-Luc Design Websites kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Website Responsive levert de site op indien betaling door opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
In geval van niet nakoming van artikel 5.5 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
In geval van niet nakoming van artikel 5.6 van deze voorwaarden eindigt de tussen partijen geldende overeenkomst.
Eventuele gratis webhosting begint na registratie van de domeinnaam.
In geval van beëindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.
Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost of gebruikt wordt op de server van een derde webhost, dan brengt Jean-Luc Design Websites hiervoor een fee van €250,- excl. btw in rekening.

Artikel 9. Levering en levertijd

Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever tenzij er een onderhoudsabonnement is afgesloten.
Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
Jean-Luc Design Websites rekent een levertijd van vier weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.
De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.
Na ontvangst van het concept wordt de website na betaling van de factuur opgeleverd en live gezet.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan Jean-Luc Design Websites, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Jean-Luc Design Websites daartoe bevoegd.
De door Jean-Luc Design Websites bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Jean-Luc Design Websites.
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Jean-Luc Design Websites te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
De Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.
Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Jean-Luc Design Websites van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Jean-Luc Design Websites sluit met haar Opdrachtgevers.
Alle door Jean-Luc Design Websites ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Jean-Luc Design Websites voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
De aansprakelijkheid van Jean-Luc Design Websites zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
De Opdrachtgever is gehouden Jean-Luc Design Websites te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen te zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Jean-Luc Design Websites in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
Jean-Luc Design Websites is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Jean-Luc Design Websites kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 10.5 eerste zin van deze voorwaarden dient het in het licht van dit artikel te woorden geïnterpreteerd.
Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in art. 6.2 van deze voorwaarden.
Jean-Luc Design Websites is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via Jean-Luc Design Websites ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
Jean-Luc Design Websites maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. Jean-Luc Design Websites is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistratie of anderen waarop Jean-Luc Design Websites geen invloed kan uitoefenen.
Jean-Luc Design Websites is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Jean-Luc Design Websites doorgevoerd.
Jean-Luc Design Websites is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistratie.
Jean-Luc Design Websites is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van Jean-Luc Design Websites aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
Jean-Luc Design Websites maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. Jean-Luc Design Websites is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van Jean-Luc Design Websites vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van Jean-Luc Design Websites. Jean-Luc Design Websites is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

In geval van overmacht is Jean-Luc Design Websites gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Jean-Luc Design Websites kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Diverse bepalingen

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen Jean-Luc Design Websites en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde rechter.
Jean-Luc Design Websites kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
Jean-Luc Design Websites heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen

Uw persoonsgegevens worden door Jean-Luc Design Websites gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Jean-Luc Design Websites verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Laatste wijziging 11-augustus-2019